post01

Steun voor ondernemers met het coronavirusfenomeen (Nederland)

Beste zakenman,

Wist u dat de Nederlandse regering enkele ondersteunende maatregelen heeft geïmplementeerd voor kleine en grote ondernemers die door het fenomeen coronavirus zijn getroffen?

Ik nodig u uit om de volgende informatie te bekijken die nuttig kan zijn voor uw bedrijf. De overheid heeft voordelen behaald op het gebied van uitstel van betaling voor de aangifte van btw en inkomsten, evenals het implementeren van rentekortingen op onder meer zakelijke leningen.

a) Nederlandse regering

Het kabinet heeft besloten uitzonderlijke economische maatregelen te nemen vanwege het coronavirus. Het doel is om zowel onze banen en ons inkomen als onze gezondheid te beschermen en de gevolgen voor zelfstandigen, kmo’s en grote bedrijven op te vangen. Dit pakket
levert elke maand miljarden euro’s ondersteuning zolang als nodig is. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen blijven betalen, dichten de kloof voor freelancers en zorgen ervoor dat geld bij bedrijven kan blijven door middel van versoepelde belastingregelingen, compensatie en aanvullende kredietfaciliteiten.

De afmetingen zijn:

1. Tot stand komen van een tijdelijke overeenkomst tot vergoeding van salariskosten (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan voor een periode van drie maanden een salarisbijdrage aanvragen bij UWV (www.UWV.nl) (maximaal 90% van de salarisfactuur, afhankelijk van omzetverlies) . UWV verstrekt een voorschot van 80% van de gevraagde bijdrage. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven betalen. Voorwaarde is dat tijdens de subsidieperiode geen personeelslid om financiële redenen kan worden ontslagen. Deze tijdelijke noodmaatregel voor noodarbeid (NU) wordt zo spoedig mogelijk geopend en vervangt de huidige regeling voor arbeidstijdverkorting. Nieuwe aanvragen hiervoor kunnen niet direct naar SZW worden gestuurd. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet zijn opgelost, worden behandeld in het nieuwe schema. Werkgevers kunnen vanaf 1 maart de toeslag voor verlaging van de facturering aanvragen.

2. Extra steun voor zelfstandige ondernemers (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gemeenten)
Het kabinet introduceert een tijdelijke en ontspannen overeenkomst ter ondersteuning van zelfstandige ondernemers, waaronder zelfstandigen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zelfstandigen kunnen via een versnelde procedure gedurende 3 maanden extra onderhoudsinkomen ontvangen. Dit vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is geen bewijs van vermogen of partner in deze regeling voor tijdelijke bijstand aan zelfstandige werknemers. Ondersteuning onder deze termijn is ook mogelijk in de vorm van een werkkapitaallening tegen een verlaagd rentepercentage.

3. Uitstel van belastingbetaling en verlaging van boetes (Belastingdienst)
Betrokken ondernemers kunnen gemakkelijker uitstel van betaling aanvragen. De Belastingdienst stopt dan direct de incasso. Dit geldt voor inkomsten-, bedrijfs-, salaris- en factureringsbelasting (btw). Er is geen boete voor te late betaling. Het is ook niet nodig om onmiddellijk bewijs te leveren. De ondernemer doet hier langer over. De terugvorderingsrente die normaal gesproken begint nadat de betalingstermijn is verstreken, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook daalt de fiscale rente tijdelijk tot bijna 0%. Deze vermindering is van toepassing op alle belastingen die aan belastingrente zijn onderworpen. Het kabinet past het belastingtarief zo ​​snel mogelijk aan.

4. Verlenging van de garantie voor bedrijfsfinanciering (Ministerie van EZK)
Bedrijven die moeite hebben met het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de Commercial Financing Guarantee (GO) -regeling. Het kabinet stelt voor de GO-garantielimiet te verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de GO helpt EZK zowel KMO’s als grote bedrijven met een garantie van 50% op bankleningen en bankgaranties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per bedrijf). Het maximum per bedrijf wordt tijdelijk verhoogd naar 150 miljoen euro. De kast stemt ermee in om alle vereiste garantieruimte te bieden.

5. Korting op rente voor kleine ondernemers in microkredieten Qredits (Ministerie van EZK)
Microkredietverstrekker Qredits financiert en traint een grote groep kleine en beginnende ondernemers, die het vaak moeilijk vinden om via de bank financiering te verkrijgen. Deze omvatten ondernemers in de serv

post02

Coronavirus en werk in Nederland

Belangrijke informatie over het Coronavirus voor arbeidsmigranten in Nederland

1) Misschien heb je geen werk vanwege het Coronavirus en moet je misschien terugkeren naar je eigen land. Bekijk voor vertrek de voorwaarden van uw arbeidsovereenkomst en controleer wat uw rechten zijn.

In Nederland heeft uw werkgever de plicht u een veilige werkomgeving te bieden (bijv. Voldoende zakdoeken en zeep). Uw werkgever moet u ook vertellen over de symptomen van Coronavirus. Als u zich ziek voelt, kan uw werkgever u doorverwijzen naar de medische dienst van het bedrijf. Als u symptomen van Coronavirus heeft, kan uw werkgever u de toegang tot de werkplek ontzeggen. U kunt telefonisch contact opnemen met de plaatselijke huisarts en hem vertellen wat zijn symptomen zijn.

Mijn werkgever heeft om kortere werktijden verzocht. Wat betekent dit voor mij als werknemer? Mogelijk heeft uw werkgever bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kortere werktijden aangevraagd. Je werkgever betaalt je het volledige salaris, een WW-toeslag. Dan verandert er voor jou niets. U mag geen actie ondernemen of voordelen aanvragen.

Controleer voordat u naar huis gaat de nieuwste richtlijnen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op de websites van uw land van herkomst. U kunt aanbevelingen vinden over welk vervoer u moet gebruiken of de openingstijden aan de grenzen van Europa. Zoek in google de webpagina van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van uw land.

2) Je bent ziek (geïsoleerd)
Normale ziekteregels zijn van toepassing. De gevolgen zijn afhankelijk van uw arbeidsovereenkomst:

Bij contracten met een uitzendbeding staat u ingeschreven bij het UWV. UWV.nl bepaalt of u recht heeft op een ziekte-uitkering. De uitzendonderneming moet een percentage van deze uitkering verstrekken.

Bij contracten zonder uitzendbeding moet uw werkgever u bij ziekte betalen. Wachttijd van één dag. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de Nederlandse regering gewaarschuwd dat in Nederland aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

Bekijk haar video over het virus.

Lees meer over Coronavirus en gezondheid.
https://www.pharos.nl/the-coronavirus/

3) Veiligheid op het werk
Iedereen in Nederland wordt aangeraden om, indien mogelijk, thuis te werken.
Als je direct contact hebt met mensen op het werk, dus face to face, volg dan de instructies van het RIVM op het gebied van hygiëne en houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen.

4) Als u geen papieren heeft en geconfronteerd wordt met het Coronavirus
We raden aan dat werknemers zonder papieren met hun werkgevers onderhandelen dat de betaling plaatsvindt volgens wat is overeengekomen in hun werkuren. U heeft bij wet dezelfde rechten als elke andere werknemer in Nederland. Aanbevelingen:

Leg aan je werkgever de moeilijkheid van je situatie uit: als je niet werkt, heb je geen geld. Handhaaf veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met het RIVM.
https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19

Als u ziek bent, heeft u recht op ziekengeld.

Als u niet ziek bent en uw baan is geannuleerd door uw werkgever, heeft u ook dezelfde doorbetalingsrechten als elke andere werknemer.

Artikel uitgewerkt door Fairwork NU (organisatie die de rechten van werknemers in Nederland waakt)

www.fairwork.nu/2020/03/20/corona-en-werk-in-nederland/

Kantoor 020 760 08 09
WhatsApp 06 51771249
Email info@fairwork.nu

post_iva

Nieuw btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020 (Bedrijven eenmanszaak)

Beste klanten

Vanaf 1 januari 2020 wordt het nieuwe btw-identificatienummer van kracht

Alle eenmanszaak ontvangt een brief van de Belastingdienst met een nieuw btw-identificatienummer.
Vanaf 1 januari 2020 wordt dan een nieuw btw-identificatienummer gebruikt. Dit nieuwe btw-identificatienummer moet aan al uw commerciële klanten, leveranciers worden meegedeeld
regulier, boekhouding etc. en moet een vervanging zijn op alle facturen, websites, briefpapier vanaf 1 januari 2020. Uw nummer dat begint met letters NL moet worden vervangen door het nieuwe btw-identificatienummer.

Ook zal het nieuwe btw-identificatienummer worden genoemd: btw-id. De wijziging vindt plaats zodat er meer privacy is wanneer uw burgerservicenummer (BSN-nummer) niet meer in het nieuwe btw-identificatienummer is opgenomen.

Het nieuwe btw-identificatienummer ziet er als volgt uit: 9-cijferige NL-landcode, de letter ‘B’ en een 2-cijferig controlecijfer. De 9 cijfers hebben niets meer te maken met uw burgerservicenummer (BSN).
Dit is een voorbeeld van het nieuwe btw-identificatienummer: NL000099998B57.

OB NUMMER (OMZETBELASTINGNUMMER)
Naast het BTW-ID ontvangt u een BTW-nummer (OB-nummer) dat het BTW-belastingnummer wordt genoemd. Dit nummer wordt gebruikt bij communicatie met de Belastingdienst. Als u ons bijvoorbeeld een brief schrijft of de Belastinglijn belt.

Het btw-nummer ziet er zo uit: uw sofinummer met toevoeging B01.
Dit is een voorbeeld van het btw-nummer (OB NUMMER): 111234567B01.

Voor meer informatie kunt u de volgende link raadplegen:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/wat-betekent-het-nieuwe-btw-id-voor-mij

post_empresas

Nieuwe KOR-regeling voor kleine bedrijven

Beste klanten,

Hieronder vindt u de nieuwe KOR-regeling voor kleine bedrijven – Kleineondernemersregeling, die sinds 1 januari 2020 door de Belastingdiesnt wordt gepresenteerd.

1. Als uw facturering per jaar niet hoger is dan € 20.000 (inkomen exclusief BTW)?
Vanaf 1 januari 2020 kunt u zich aanmelden voor het nieuwe Small Business Plan (KOR). Dit geeft u een afstand van uw BTW-aansprakelijkheid. Dat wil zeggen:

een. Ik kan op geen enkel moment meer BTW (BTW) vragen over uw zakelijke uitgaven.
b. U hoeft de verkoopaangifte (btw) niet te doen.
c. Als u de belastingaangifte moet doen
d. U bent verplicht om de administratie van uw bedrijf te blijven uitvoeren (registratie van facturen in geval van audit).
e. Dit geldt voor bedrijven eenmanzaak, VoF, BV, Verenigingen en Stichtingen.
f. Geldt voor elk moment van anciënniteit van het bedrijf.
f. Als u zich aanmeldt voor de nieuwe KOR-regeling, geldt deze regeling voor minimaal 3 jaar.

2. De oude KOR-regeling (Kleine Ondernemersregeling) loopt af per 1 januari 2020.
Deze nieuwe vrijstelling vervangt de oude KOR-regeling voor kleine bedrijven vanaf 1 januari 2020. Met de oude KOR-regeling betaalde u geen omzetbelasting (btw) als uw btw (btw) tijdens de jaar was minder dan € 1345.
een. Als u zich wilt registreren voor de nieuwe KOR-regeling en deze vanaf 1 januari 2020 wilt gaan gebruiken, moet u zich vóór 20 november 2019 registreren met het KOR-registratieformulier (vink punt 9).

3. Wie kan deelnemen aan het nieuwe plan voor kleine bedrijven?
Als je aan de volgende voorwaarden voldoet, kun je deelnemen aan de nieuwe KOR:
een. Bent u al btw-ondernemer (maak regelmatig uw aangiften).
b. Uw bedrijf is gevestigd in Nederland of heeft u een vaste inrichting hier in Nederland.
c. Uw omzet bedraagt ​​maximaal € 20.000, – per jaar (inkomen exclusief btw).

4. Stichtingen (stichtingen), verenigingen (verenigingen) en commanditaire vennootschappen (bv’s) kunnen deelnemen aan deze nieuwe KOR-regeling. Deelname aan de nieuwe KOR-regeling is niet alleen voor natuurlijke personen (samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen) of verenigingen van natuurlijke personen. Rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen (verenigingen) en BV’s kunnen er ook gebruik van maken.

5. Controleer of u kunt deelnemen aan deze nieuwe regeling voor kleine bedrijven
Weet u niet zeker of u kunt deelnemen aan de nieuwe KOR? Waarom weet u bijvoorbeeld niet hoe u uw verkopen moet schatten? Of welke facturering telt voor de nieuwe KOR? Check dan de volgende link als je kunt
deelnemen aan de nieuwe KOR.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/kan-ik-gebruikmaken-van-de-kleineondernemersregeling

6. Deelnemen aan de nieuwe regeling heeft voor- en nadelen, u krijgt dus minder administratieve verplichtingen

Voordelen van de dispensatie.
• U hoeft geen facturen naar uw klanten te sturen. Maar als u de facturen wilt verzenden of als uw klanten daarom vragen, kunt u dat doen. Het enige wat u hoeft te doen is op de factuur aangeven dat een vrijstelling van de
KOR.
• U int geen btw van uw klanten, maar u kunt geen btw innen op onkosten.
• Als u facturen uitgeeft, kunt u geen btw aangeven (de factuur moet 0% btw bevatten). Als u op enig moment 9% of 21% btw toevoegt, enz. de afstand vervalt.
• U hoeft de btw-aangifte niet voor een periode van minimaal 3 jaar te doen, maar u kunt GEEN BTW meer van uw bedrijf vragen.
• U dient uw aankoopfacturen 7 jaar in uw administratie te bewaren.
• Voor onroerend goed en rechten daarop geldt een periode van 9 jaar, na ingebruikname van het onroerend goed.
• De ontheffing (nieuwe KOR-regeling) kan pas ingaan op de eerste dag van uw aangifteperiode.

Nadelen van dispensatie

• De startdatum van KOR moet minimaal 4 weken na verzending van het Inschrijfformulier zijn. Met andere woorden, als u het formulier van de KOR-regeling vóór 20 november verstuurt, is deze pas op 1 januari 2020 voor uw bedrijf van kracht.
• U kunt op geen enkele uitgave btw terugvorderen. Dit nadeel kan erg groot zijn als u grote investeringen of aankopen doet, zoals lap-tops, uitrusting, machines, investeringen, verhuur, enz.
• In sommige gevallen, als u nog een verklaring moet afleggen. Gebruik de Incidental VAT Refund Tool om te bepalen of u de aangifte moet indienen.
• U neemt voor een periode van minimaal 3 jaar deel aan de KOR-regeling, na uw inschrijving, of totdat uw omzet in 1 kalenderjaar hoger is dan € 20.000 (inkomen exclusief btw).

7. Wel of niet deelnemen aan de nieuwe regeling voor kleine bedrijven?
Daarom hebben we een aantal voorbeelden opgesomd waar je kunt zien hoe dit schema in de praktijk werkt voor verschillende beroepsgroepen en in verschillende situaties.
Lees enkele voorbeelden van nieuwe plannen voor kleine bedrijven op de volgende link
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/voorbeelden-nieuwe-kleineondernemersregeling/voorbeelden-neuwewe
Voorbeeld 1 BTW-verplaatste aannemer
Voorbeeld 2 Kapsalon met 9% btw.
Voorbeeld 3 Accountant met vrijgestelde klanten en klanten die btw kunnen aftrekken
Voorbeeld 4 Handelaar op laptops met margeregeling of intracommunautaire leveringen (ICL)

8. Bijzondere situaties met de nieuwe KOR. Doe je mee aan de nieuwe KOR?
Misschien is 1 van de volgende situaties op jou van toepassing.
een. U heeft meer subbedrijven binnen 1 bedrijf.
Heeft u als ondernemer meer commerciële activiteiten binnen 1 bedrijf?
De KOR-regeling geldt dus voor alle bedrijfsactiviteiten als één bedrijf.

b. Importeert u regelmatig producten uit niet-EU-landen met een artikel 23-vergunning, dan trekt de Belastingsdienst deze vergunning in als u zich inschrijft voor de nieuwe KOR-regeling.
c. U huurt een pand aan een ondernemer. Dan kunt u niet kiezen voor de belaste huur als u deelneemt aan de nieuwe KOR-regeling. Met andere woorden, verzamel btw over genoemde verhuur.
Kiest u al voor belaste verhuur en schrijft u zich in voor de nieuwe KOR? Dan betaal je geen belasting meer over deze verhuur.

9. Vul de KOR-regel in op de Belastingdienst-pagina
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/